5 ม.ค. 2024

ประกาศสำคัญ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลที่อยู่ และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account)


เนื่องด้วยระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งค่าข้อมูลที่ และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) โดยมีผลตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567


บริษัทจึงมีความประสงค์ในการแจ้งข้อมูลวิธีการตั้งค่าให้ผู้ใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account) ทราบและปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


※ การปรับเปลี่ยนนี้ส่งผลต่อผู้ใช้งานบัญชีทางการ (LINE Official Account) ทุกประเทศ

※ วันและเวลาในการปรับเปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทางบริษัทขอขอบคุณในความเข้าใจและการสนับสนุนโดยตลอดมา


ภาพรวม

ปัจจุบันการตั้งค่าข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) สามารถทำได้ผ่าน “ตั้งค่าบัญชี” > “การแสดงข้อมูลบัญชี” โดยข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนการแสดงผลให้กับผู้ใช้ไลน์ หากผู้ใช้งานบัญชีทางการต้องการปรับเปลี่ยนที่อยู่จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละส่วนแยกกัน


เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น บริษัทจึงพัฒนาส่วนของการพัฒนาการตั้งค่านี้ส่งผลให้ข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) เชื่อมต่อเป็นข้อมูลเดียวกัน เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งานบัญชีทางการ


กำหนดการ

การปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตามด้านล่าง โดยผู้ใช้งานบัญชีทางการไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหรือตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนช่วงเวลาดังกล่าว

สิ้นเดือนมีนาคม 2567 - สิ้นเดือนมิถุนายน 2567


ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อบัญชีทางการของผู้ใช้งาน


การตั้งค่าข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) ทั้ง 3 ส่วนจะถูกรวมเป็นการตั้งค่าเดียวกันในเมนู “ตั้งค่าบัญชี”

ทางผู้ใช้งานบัญชีทางการมีความจำเป็นในการให้ข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งใหม่อีกครั้ง ตามรูปแบบที่ระบบได้ทำการปรับเปลี่ยน


ส่วนที่ 1 : ตั้งค่าบัญชี > การแสดงข้อมูลบัญชี > ตำแหน่งที่ตั้ง



ส่วนที่ 2 : ตั้งค่าหน้าโปรไฟล์ > ข้อมูลพื้นฐาน > ที่อยู่



ส่วนที่ 3 : ตั้งค่าหน้าโปรไฟล์ > เพิ่มปุ่ม > ตำแหน่งที่ตั้ง



ผลกระทบต่อฟีเจอร์อื่นๆ

 

การตั้งค่าข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) ส่งผลกระทบต่อฟีเจอร์อื่นๆ ตามรายการต่อไปนี้

 

ตั้งค่าบัญชี

หลังจากการปรับเปลี่ยนของระบบ ทางผู้ใช้งานบัญชีทางการสามารถตั้งค่าข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) ได้ด้วยการตั้งค่ารูปแบบใหม่

  • ประเทศที่ตั้งบริษัทและธุรกิจจะถูกอ้างอิงจากข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่

เมื่อผู้ใช้งานสร้างบัญชีทางการขึ้นใหม่ข้อมูล “ประเทศที่ตั้งบริษัทและธุรกิจ” จะถูกตั้งค่าในขั้นตอนนั้น และถูกแสงผลเป็นข้อมูลของบัญชีทางการ

  • ในกรณีของการควบรวมข้อมูลที่อยู่ผ่านด้วยวิธีการตั้งค่าบัญชี

ผู้ใช้งานบัญชีทางการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งในส่วน “โปรดลงทะเบียนข้อมูลที่อยู่และแผนที่” หรือลงทะเบียนข้อมูลที่อยู่และแผนที่ผ่านการกดปุ่มแก้ไข ข้อมูลที่อยู่เดิมที่ได้ตั้งค่าไว้จะถูก



ตั้งค่าหน้าโปรไฟล์

เนื่องด้วยข้อมูลที่อยู่และแผนที่ใน “โปรไฟล์” ถูกนำมาแสดงผลด้วยข้อมูลเดียวกันกับที่ตั้งค่าในส่วน “ตั้งค่าบัญชี” ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาแสดงผลตามกรณีดังนี้

 

  • หากข้อมูลที่อยู่และแผนที่เดิมยังคงเป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานกับระบบได้ ข้อมูลนั้นจะถูกแสดงผลในส่วนข้อมูลพื้นฐาน
  • หลังกจากเกิดการปรับเปลี่ยนของระบบข้อมูล ที่อยู่และแผนที่จะถูกแสดงผลให้แก่ผู้ใช้ไลน์และเพื่อนในบัญชีทางการของคุณจนกว่าระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นตามกำหนดการ

หากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากหน้าตั้งค่าบัญชี ข้อมูลจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามส่วนนั้น


หากผู้ใช้งานบัญชีทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากส่วน “ข้อมูลพื้นฐาน” ในหน้าโปรไฟล์ ข้อมูลที่อยู่ที่เคยได้ตั้งค่าใช้เมื่อลงทะเบียนบัญชีจะถูกเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน สำหรับการเลือกไม่แสดงข้อมูลที่อยู่และแผนที่ ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเดิมจากส่วนปลั๊กอินข้อมูลพื้นฐาน


ทั้งนี้ผู้ใช้งานบัญชีทางการสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน “โปรดลงทะเบียนข้อมูลที่อยู่และแผนที่” ข้อมูลที่อยู่เดิม(*)ที่ได้ตั้งค่าไว้จะถูกแสดงขึ้นเป็นตัวเลือก ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลใหม่ได้ในส่วนหน้าตั้งค่าบัญชี




※ ข้อมูลที่อยู่เดิมที่สามารถใช้งานกับระบบได้

  • ปลั๊กอินข้อมูลพื้นฐานในหน้าโปรไฟล์ : ข้อมูลที่อยู่และแผนที่ที่ถูกระบุอย่างครบถ้วนตามที่ระบบร้องขอ
  • ปุ่มตำแหน่งที่ตั้ง : ข้อมูลที่อยู่และแผนที่ที่ผู้ใช้งานบัญชีทางการระบุไว้ในปุ่มตำแหน่งที่ตั้ง


ตั้งค่ากลุ่มกลุ่ม (สำหรับผู้ใช้งาน Group Feature) : ตั้งค่าโปรไฟล์

ปัจจุบันผู้ใช้งานบัญชีทางการสามารถแก้ไขและลงทะเบียนที่อยู่ในลักษณะอัปโหลดไฟล์ข้อมูลได้ในหน้าตั้งค่าโปรไฟล์ หลังจากระบบทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานบันชีทางการจะทำได้เฉพาะแก้ไขข้อมูลที่อยู่และแผนที่เท่านั้น โดยในช่วงระหว่างการปรับปรุงระบบผู้ใช้งานบัญชีทางการสามารถลงทะเบียนที่อยู่ได้ในหน้า “ตั้งค่าบัญชี” ตามวิธีการดังนี้

  1. หน้าตั้งค่าบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่อยู่ในหน้าตั้งค่าโปรไฟล์จาก “วิธีดูข้อมูลก่อนหน้านี้” ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและอัปโหลดกลับเข้าสู่ระบบเพื่อทำการลงทะเบียนที่อยู่ในกับบัญชีทางการทั้งหมดในกลุ่ม
  2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานบัญชีทางการไม่ต้องการใช้งานข้อมูลที่อยู่เดิม ดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากส่วน “การตั้งค่าขณะนี้” และกรอกข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการใหม่ก่อนอัปโหลดเข้าสู่ระบบ


ในกรณีที่ผู้ใช้งานบัญชีทางการได้ตั้งค่าที่อยู่ของแต่ละบัญชีแยกกันไว้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหน้าตั้งค่าบัญชี (กลุ่ม) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้อีกครั้ง




เครื่องมือบัตรสะสมแต้ม : การจำกัดพื้นที่ที่รับแต้มได้

การลงทะเบียนที่อยู่ใหม่ของบัญชีทางการจะถูกนำมาปรับใช้กับส่วนนี้เช่นกัน

 

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งในแผนที่ (ละติจูด และลองจิจูด) ในช่วงการปรับปรุงระบบจะส่งผลต่อการจำกัดพื้นที่รับแต้มในระยะที่กำหนดด้วย โปรดตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องอีกครั้ง



ฟังก์ชันการแก้ไขในแท็บ LINE VOOM (ในแอปพลิเคชัน LINE)

หลังจากการปรับปรุงระบบ ผู้ใช้งานบัญชีทางการจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่และแผนที่จากแอปพลิเคชัน LINE โปรดแก้ไขข้อมูลดังกล่าวผ่าน LINE VOOM Studio

 

ข้อความตอบกลับ AI : สถานที่ใกล้ที่สุด

ในขั้นตอน “เลือกที่อยู่ที่ต้องการใช้” เมื่อผู้ใช้งานบัญชีทางการเลือกที่อยู่จาก “ที่อยู่ของปุ่มตำแหน่งที่ตั้งในโปรไฟล์” ข้อมูลสถานที่ที่ใกล้ที่สุดที่ถูกตั้งค่าในปลั๊กอินข้อมูลพื้นฐานในหน้าโปรไฟล์ จะไม่ถูกนำมาใช้งาน เนื่องจากที่อยู่ในส่วนของปุ่มไม่สามารถตั้งค่าสถานที่ใกล้เคียงได้ ส่งผลให้ข้อความตอบกลับ AI : สถานที่ใกล้ที่สุดถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ


ในกรณีที่ผู้ใช้งานบัญชีทางการไม่ได้ทำการเลือกที่อยู่ใดๆ เมื่อระบบแจ้งเตือน

  • ข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) ที่ได้ตั้งค่าไว้ในส่วนข้อมูลพื้นฐานในหน้าโปรไฟล์จะถูกนำออกจากระบบ รวมถึงการแสดงผลต่อผู้ใช้ไลน์จะถูกนำออกโดยอัตโนมัติเช่นกัน
  • บัญชีรับรอง (Verified Account) : ข้อมูลข้อมูลที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) อาจไม่แสดงผลในส่วนหน้าค้นหา และคูปอง

 

※ บัตรสะสมแต้มที่ได้จำกัดพื้นที่ที่รับแต้มไว้ หากบัญชีนั้นๆ ไม่ได้เลือกตำแหน่งที่อยู่ ระบบจะใช้งานจากละติจูด ลองจิจูดที่ตั้งค่าไว้ในแผนที่เดิมไประยะหนึ่งเพื่อคงสถานะการใช้งาน ทางผู้ใช้งานบัญชีทางการโปรดตั้งค่าที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งให้เรียบร้อยก่อนการคงสถานะสิ้นสุดลง

 

การใช้งานของข้อมูล

หลังการการควบรวมของข้อมูลอยู่และตำแหน่งที่ตั้งของบัญชีทางการ (LINE Official Account) ข้อมูลที่ได้ถูกตั้งค่าจะถูกใช้งานกับบริการอื่นๆ ของ LY Corporation ด้วย

 

※ การให้บริการอาจแต่งต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

หากผู้ใช้งานบัญชีทางการไม่ประสงค์ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้กับบริการอื่นๆ คุณสามารถลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบ และทางระบบจะทยอยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความประสงค์ออกจากระบบ