Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners
 • Home
 • LAP Guidelines
{{ tab }}
LAP Guidelines

นโยบายการลงโฆษณา LINE Ads Platform

นโยบายของ LINE Ads Platform


นโยบายของ LINE Ads Platform เป็นแนวทางเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาโฆษณาที่ได้รับอนุญาต ผู้ลงโฆษณามี หน้าที่ในการทําความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด LINE ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ อนุมัติ ยกเลิกหรือลบโฆษณาใด ๆ ออกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามตามดุลยพินิจของ LINE แต่เพียงผู้เดียว


เนื้อหาในเอกสารนี้ไม่ใช่การให้คําปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมายแต่อย่างใด และอาจมีกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการโฆษณานอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายนี้ ท่านจึงควรติดตามและตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ทั้งนี้ LINE จะไม่รับผิดต่อการนำนโยบายฉบับนี้ไปใช้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ท่านจะไม่ เรียกร้องให้ LINE หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของ LINE ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่าน และท่านจะไม่ ฟ้องร้องคดีหรือดําเนินการใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้นโยบายหรือการละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมถึงไม่ให้บุคคล ดังกล่าวมีความรับผิดหรือต้องชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การสูญเสีย ความเสียหาย การ ฟ้องร้องคดี การตัดสินคดี ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี และค่าทนายความ 
ผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ห้ามลงโฆษณา 


1. บริการนักสืบเอกชน

2. ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ

3. สกุลเงินดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคหรือการชักชวนการซ้ือขายล่วงหน้า การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศหรือลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการโดยสถาบันการเงิน ธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง) (พิจารณาเป็นกรณี)

4. อาวุธยุทธภัณฑ์ (ทุกประเภท) วัตถุและสารอันตราย

5. โรงรับจํานํา/ เพชรหลุดจํานํา แม้ว่าจะมีใบรับรองหรือใบรับประกันคุณภาพ

6. การขายข้อมูล (Sale of Information) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่น

7. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ดูดวง โหราศาสตร์ ทำนายโชคชะตา เครื่องรางของขลัง สิ่งเร้นลับ และการเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

8. ธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales)

9. บริการซื้อขายสัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิต รวมถึงพันธุ์ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือเมล็ดพันธุ์ควบคุม พืชสงวน พืชต้องห้าม และพืชอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวกับการซื้อขายต้นไม้หรือไม้ประดับทั่วไป และพืชผักผลไม้เพื่อการบริโภค

10. การให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง และ การระดมทุนที่มีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

11. พระเคร่ืองหรือวัตถุโบราณ

12. สินค้าท่ีเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธ์ิหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

13. พรรคการเมือง ผลสํารวจการออกเสียงประชามติ หรือ การลงคะแนนเลือกต้ัง

14. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับการสะสมแต้มที่เข้าลักษณะเป็นการพนัน หรือเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชคโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง

15. การทําการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้ค่าตอบแทนในลักษณะการแบ่งปันรายได้

16. ยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ / ยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ

• ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณาต่อประชาชนทั่วไป (สามารถทำการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตโฆษณาแล้วแต่กรณี)

17. องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) ต้องมีเอกสารการจดทะเบียน หรือใบอนุญาตจัดตั้งหรือเอกสารการอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือ คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ หรือ กระทรวงแรงงานแล้วแต่กรณี

18. ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนันบอล หวย เกมส์ท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย

19. ผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับผู้ใหญ่ (รวมถึง ร้านเซ็กส์ช็อป เช่น สถานบริการอาบอบนวดที่ผิดกฎหมายและ ศีลธรรมอันดี ร้านค้าสําหรับผู้ใหญ่ เช่น ร้านวิดีโอสําหรับผู้ใหญ่ กิจการสถานบันเทิงอ่ืนสําหรับผู้ใหญ่ท่ีต้องได้รับ อนุญาตหรือจดทะเบียนและกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะเดียวกัน

20. อาหารทารก (เช่น นมผงสูตรหนึ่ง สูตรสอง สำหรับเลี้ยงทารก) และอาหารเสริมสําหรับทารก ยาบํารุงหรืออาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศ

21. การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่นนอกจากญาติของเด็ก

22. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (ท้ังทางตรงและทางอ้อม)

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการควบคุม

1. อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม และยาสามัญประจำบ้าน

• สามารถโฆษณาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตโฆษณาแล้วแต่กรณี ยกเว้น ประเภทอาหารต่อไปน้ีที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. อาหารกลุ่มน้ี ผู้ผลิตไม่ต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ แต่ต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกําหนด


1.1 ผลิตภัณฑ์จากพืช ได้แก่ ข้าวกล้อง ธัญพืชต่าง ๆ เมล็ดถั่วแห้ง งา พริกแห้ง ข้าวเกรียบ (ไม่ทอด) ธัญพืชชนิดบด ผง พริกป่น

1.2 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง รังนกแห้ง ไข่เค็มดิบ กะปิ ปลาร้าผง/ดิบ ปลาส้ม น้ําบูดู นํ้าผ้ึง (ท่ีผลิตจากสถานท่ีผลิตไม่เป็นโรงงาน)

• ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


2. สถานพยาบาล


• ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการโฆษณาสถานพยาบาลบางประเภทต้องได้รับอนุมัติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือสาธารณสุขจังหวัด ยกเว้น ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศไม่สามารถลงโฆษณาได้


3. เว็บหาพันธมิตรจับคู่ทางธุรกิจ


3.1 แอพพลิเคช่ันต้องถูกสร้างและให้บริการกับผู้ใช้มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

3.2 แอพพลิเคช่ันต้องได้รับการประเมินและมีคะแนนจากผู้ใช้ต้ังแต่ 4 ดาวขึ้นไป

3.3 ต้องกําหนดให้ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.4 ต้องมีข้อความแจ้งเตือน (warning message) บน banner/video ข้อความว่า "บริการนี้สําหรับบุคคลอายุ 20 ปีข้ึนไปเท่านั้น"


4. เครื่องสําอาง

• สามารถโฆษณาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


5. สลากที่ออกโดยรัฐบาล

• โฆษณาต้องไม่มีการกล่าวให้ความคาดหวังในการถูกรางวัลมากเกินไปและต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อเยาวชนด้วย


6. Financial and Securities Business

• ธุรกิจด้านการเงิน หลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• ต้องเป็นสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เท่าน้ัน


• ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจะต้องอยู่ภายในขอบข่ายที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. และ/หรือ กลต. เท่านั้น


ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ ธปท. และ/หรือ กลต.

• ต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ต่าง ๆ ต่อลูกค้าอย่างชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นไปตามที่ธปท. และ/หรือ กลต. ประกาศกำหนด

• ห้ามขอข้อมูลใด ๆ จากลูกค้าเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ


ข้อกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับเงินกู้


- ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด (ในกรณีที่มีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ และ Peer-to-Peer Lending เป็นต้น)

- ต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงเงื่อนไข สิทธิ หน้าที่ต่าง ๆ ต่อลูกค้าอย่างชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

- ข้อสัญญาและอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด   

-  ต้องประเมินศักยภาพและความสามารถในการใช้คืนเงินกู้ของลูกค้าตามที่กฎหมายประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ที่ไม่มีศักยภาพและความสามารถในการใช้คืนเงินกู้หรือสินเชื่อ 


7. Contact lens ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการโฆษณาต้องมีใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์


8. วัตถุอันตราย

• ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย หรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อ่ืน


9. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพของบุคคล

• ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ และประกาศระเบียบ แนวปฏิบัติ ประมวลจริยธรรมหน่วยงานกำกับดูแล และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


10. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

• ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ วีดิทัศน์และส่ือโฆษณา ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และได้รับอนุญาตให้โฆษณาเผยแพร่จาก สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม


11. เครื่องมือแพทย์

• การโฆษณาต้องมีใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ และต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

12. อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน

 • ต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้า จำหน่าย หรือครอบครอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

13. การประมูล ขายทอดตลาดและค้าของเก่า

 • ต้องได้รับใบอนุญาตการขายทอดตลาด (License for public auction) หรือ ค้าของเก่า (Antiques license) จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สินค้าและบริการที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม


ทั้งนี้ในกรณีที่สินค้าและบริการอยู่ในประเภทสินค้าที่มีการควบคุม สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติโฆษณาตามขั้นตอน ดังนี้1. ส่งอีเมลมาที่ :  [email protected]

2. ระบุหัวข้อ : เอกสารเพิ่มเติม/ Ad account ID (ชื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา) / Product name (ชื่อสินค้าหรือบริการ)

3. กรุณากรอกรายละเอียด ดังนี้

  - Contact Person (ชื่อผู้ติดต่อ) :

 - Contact Number (เบอร์โทรติดต่อ) :

   - Ad Account Name (ชื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา)

   - Product or Service Name (ชื่อสินค้า หรือ บริการ)

 *** พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม

อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริมทุกชนิด ต้องมีเอกสาร อย.

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขReference : https://bsc.dip.go.th/th/category/quality-control/qs-FoodDug

เงื่อนไขและข้อกําหนดการลงโฆษณาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

1. ในการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยต่าง ๆ จะต้องมีการระบุราคาการขายที่ชัดเจนในการลงโฆษณา มีราคาท่ีเหมาะสม ไม่จําหน่ายเกินราคา นอกจากน้ันต้องไม่กล่าวอ้างในเรื่องของสรรพคุณที่เป็นเท็จหรือเกินจริง


2. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หน้ากาก เป็นประเภท surgical mask ที่ผลิตในประเทศ ต้องมีราคาจําหน่ายต่อชิ้นไม่เกิน 2.5 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น และต้องระบุราคาในโฆษณาให้ชัดเจน (หากสินค้า surgical mask หรือ หน้ากากแบบอื่น ที่จําหน่ายเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศ ราคาขายต้องไม่เกินที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด)


3. สินค้าประเภท ไส้กรอง หรือ filter สําหรับใส่ด้านในร่วมกับหน้ากากอนามัยต่างๆ ต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าเป็น “ไส้กรอง” ไม่สร้างความสับสนให้ผู้ซ้ือเข้าใจผิดว่าเป็นหน้ากากอนามัยและต้องไม่นําเสนอสรรพคุณที่เป็นเท็จหรือเกินจริง หรือจําหน่ายในราคาเกินจริง


4. ผลิตภัณฑ์ ประเภท เจลล้างมือ (จัดเป็นผลิตภัณฑ์ “เครื่องสำอาง” ไม่ใช่ “เครื่องมือแพทย์”) จะต้องมีใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ทีมงานตรวจสอบด้วย

ข้อกําหนดและแนวทางการเขียนข้อความโฆษณา

 • การระบุชื่อแบรนด์สินค้าในโฆษณา

ต้องมีการระบุชื่อบริษัทหรือแบรนด์ของสินค้าในสื่อโฆษณาเสมอ โดยชื่อหรือโลโก้นั้นต้องใหญ่พอที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ และต้องระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธ์ิ สินค้าทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์

 • ห้ามใช้ข้อความหรือเนื้อหาที่อาจทําให้เกิดความสับสน หรือตีความผิดว่า LINE เป็นผู้ให้บริการ

ห้ามใช้โลโก้ LINE หรือ LINE Character กับบริการหรือเนื้อหาที่เป็นของ LINE ไปในทางที่ทําให้เกิดความสับสนหรือทําให้ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าโฆษณานั้นเป็นของ LINE โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LINE Character ซี่งเป็นลิขสิทธิ์ของ LINE Corporation และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้นไม่อนุญาตให้นําไปใช้ในโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต


ในกรณีที่ใช้ the LINE logo, LINE icon, or LINE Official Account logo กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานตามลิงค์ URL ด้านล่างนี้


https://line.me/en/logo


https://media.line.me/en/how_to_install

 • การใช้คําว่า "เพื่อน" "friend" (ในกรณีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)เพ่ือน ในที่นี้ หมายถึง สถานะของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเพื่อนของ บัญชีทางการของ LINE เช่น LINE Official Account ห้ามใช้คําที่ไม่ถูกต้องเช่น "Frenz" กรุณาสะกดคําให้ถูกต้อง "friends" (ในกรณีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • ห้ามลงโฆษณาที่มีสปอนเซอร์หลายราย

ห้ามทําการขายพื้นที่โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก LINE และห้ามลงโฆษณาที่มีเนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้องถึงผู้ลงโฆษณารายอื่นหรือทำให้ผู้ใช้บริการมีความสนใจในสินค้าหรือบริการของผู้ลงโฆษณารายอื่น

 • ข้อจํากัดเกี่ยวกับลิงก์ URL

ห้ามใช้ลิงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโฆษณา

 • รูปแบบโฆษณาที่แนะนำ

รูปแบบของโฆษณาต้องดูเป็นธรรมชาติ ชัดเจน สวยงาม และดึงดูดผู้ใช้บริการ โฆษณาไม่ควรมีตัวอักษรมากเกินไป และแนะนำให้ใส่ข้อความบนรูปภาพให้น้อยที่สุด การใส่ตัวอักษรมากเกินไป อาจทำให้โฆษณาของคุณแสดงให้ผู้ใช้บริการเห็นได้น้อยลงหรืออาจไม่แสดงผลเลย

 • ความสอดคล้องของโฆษณา

ส่วนประกอบโฆษณาท้ังหมด รวมถึงข้อความ ภาพ หรือส่ืออ่ืนๆ ต้องมีความสอดคล้อง.  และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีทําการนําเสนอ รวมถึง กลุ่มเป้าหมายที่ดูโฆษณา โฆษณาต้องแสดงถึงบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ที่กําลังโฆษณาอยู่อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โปรโมทใน ข้อความของโฆษณาต้องตรงกับรายการที่โปรโมทในเพจเร่ิมต้น และไซต์ปลายทางจะต้องไม่นําเสนอหรือลิงก์ไปท่ีผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีไม่ได้รับอนุญาต

 • ห้าม ใช้ลิงก์ที่พาผู้ใช้งานไปหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้จากสมาร์ทโฟน

ห้ามใช้ลิงค์ที่เพจปลายทางไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้จากสมาร์ทโฟน (กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงค์ของท่านใช้ได้กับสมาร์ทโฟน) ห้ามใช้เว็บเพจท่ีมีตัวอักษร ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมกับสัดส่วนของหน้าจอของสมาร์ทโฟน

 • ห้ามใช้ภาษาเน้ือหาที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือมีความรุนแรง

ห้ามใช้ช้ินงานโฆษณาท่ีมีเนื้อหาท่ีอาจจะทําให้ผู้ชมรู้สึกไม่ดี หรือข้อความท่ีอาจจะก่อให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจ ห้ามใช้ภาพที่มีการโชว์เรือนร่าง หรือดูเป็นการช้ีนําทางเพศมากเกินไป ห้ามใช้ภาพชุดว่ายน้ําหรือชุดชั้นในท่ีไม่เก่ียวกับโฆษณา ห้ามใช้ภาษา เน้ือหาท่ีสนับสนุนการใชค้วามรุนแรง แบ่งแยกบุคคล จากเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ หรือเน้ือหาต่อต้านสังคม

 • ห้ามใช้ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

ห้ามลงโฆษณาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดในคุณสมบัติ คุณภาพ สรรพคุณของสินค้าหรือบริการที่เกินจากความเป็นจริง หรือโฆษณาที่มีเนื้อหาสื่อให้เข้าใจว่าจะได้รับเงินรางวัลหรือของตอบแทนจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นทั้งที่ผู้ใช้บริการไม่มีโอกาสได้รับเงินรางวัลหรือของตอบแทนเช่นนั้นจริง

 • ห้ามใช้ภาษาท่ีมีการใช้คําท่ีเป็นที่สุด เช่น “ดีท่ีสุด” “อันดับ1” ” No. 1 ”

ห้ามใช้ภาษาที่มีการส่ือความหมายท่ีเป็นที่สุด เช่น “ดีที่สุด” “อันดับ1” ” No. 1” “the best” “World’s first” ในกรณีที่เนื้อหาโฆษณามีถ้อยคำดังกล่าวหรือถ้อยคำอื่นที่สื่อความในลักษณะเดียวกัน จะต้องมีการระบุที่มาของแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาของการสํารวจ และปีที่ทําการสํารวจอย่างชัดเจนใน linked pages และชิ้นงานโฆษณา

 • ภาษาหรือข้อความที่สร้างเพ่ือมุ่งหวังข้อมูลส่วนตัว จากการลงทะเบียนหรือวิธีการที่คล้ายคลึง

ในกรณีที่งานโฆษณาพาผู้ใช้บริการไปยังเว็บเพจอื่น และสนับสนุนให้ลงทะเบียนเพื่อรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าลิงค์น้ันไม่มีความเกี่ยวข้องกับ LINE และบริษัทในเครือของ LINE ใด ๆ ท้ังสิ้น นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้เทคนิคใด ๆ เพื่อการเก็บ ใช้ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงนั้น

 • ห้ามกล่าวอ้างถึงผลของการดูแลรักษา หรือการรักษาด้วยยา

ห้ามโอ้อวดสรรพคุณ หรือใช้คําที่เกี่ยวข้องกับผลของการดูแลรักษา หรือการรักษาด้วยยา (ยกเว้นการโฆษณาที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. แล้ว) ห้ามใช้รูปและวิดีโอที่มีการแสดงภาพ ”ก่อนและหลัง” (before/after)

 •  ห้ามใช้ภาษาหรือเน้ือหาท่ีมีการเปรียบเทียบ

ห้ามลงช้ินงานโฆษณาท่ีมีเนื้อหาเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้อ่ืน หรือกล่าวถึงชื่อแบรนด์สินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นในโฆษณา

เน้ือหาที่มีความผิดบ่อย

โฆษณาจะถูกปฏิเสธทันทีถ้าหากเป็นธุรกิจดังต่อไปน้ี

1.   ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหร่ีไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ

2.   ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เก่ียวข้องกับการพนัน เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนัน บอล หวย เกมส์ท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย

3.   ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ดูดวง โหราศาสตร์ ทำนายโชคชะตา เครื่องรางของขลัง สิ่งเร้นลับ และการเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4.   การช่วยเหลือในการต้ังครรภ์ การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่น นอกจากญาติของเด็ก

5.   อาหารทารก (เช่น นมผงสูตรหนึ่ง สูตรสอง สำหรับเลี้ยงทารก) และอาหารเสริมสําหรับทารก ยาบํารุงหรืออาหารเสริมที่ช่วยในเร่ืองสมรรถภาพทางเพศ

6.   บริการซ้ือขายสัตว์เล้ียงและสิ่งมีชีวิต

7.   โรงรับจํานํา/ เพชรหลุดจํานําแม้ว่าจะมีใบรับรองหรือใบรับประกันคุณภาพ 

8.   การให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง และ การระดมทุนที่มีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9.   ธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) หรือธุรกิจที่มุ่งเน้นรับสมัครสมาชิกเป็นเครือข่าย เช่น แชร์ลูกโซ่ ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

10. การทําศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ


โฆษณาจะถูกปฏิเสธทันทีถ้าหากมีเน้ือหาต่อไปน้ี

1.   ห้ามใช้รูปและวิดีโอท่ีมีการแสดงภาพ ”ก่อนและหลัง” (before/after)

2.   ภาพท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น ภาพซูม [สิว ฝ้า กระ หัวล้าน สะเก็ดเงิน ผมร่วงเป็นจำนวนมาก]

3.  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารรับรองการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

4.   ยาจําหน่ายตามใบส่ังยาที่เกี่ยวข้องกับโรคเฉพาะด้าน เช่น ยาปฏิชีวนะ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาเก่ียวกับรักษาต้อตา, ยาหยอดตา

5.  รูปที่มีรายละเอียดของภาพตํ่า เช่น ภาพถูกตัดไม่เป็นธรรมชาติ สะกดคําผิด ใช้ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.   ภาพที่แสดงตัวเลขหรือมีการวัดค่าต่าง ๆ เช่น ที่ชั่งน้ําหนัก สายวัด เครื่องวัดนํ้าตาล

7.   ห้ามใช้รูปภาพคุณหมอหรือผู้เชียวชาญโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพ

8.   สินค้าและบริการท่ีไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ครอบครองหรือทำการโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

9.   ทองไมครอน ทองชุบ ทองปลอม เงินปลอม เพชรปลอม พลอยปลอม

FAQร่วมเป็น Partnerติดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ LINE

© LINE Corporation ©