{{ tab }}

1.10 เคล็ดลับทำให้ลูกค้า ประทับใจยิ่งขึ้น

รู้จักลูกค้ามากขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึก


ข้อมูลเชิงลึกจะแสดงสถิติของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน LINE Official Account ทั้งข้อความ, แชท, เพื่อน, ไทม์ไลน์, คูปอง, บัตรสะสมแต้ม ทำให้เราเข้าใจลูกค้าหรือผู้ติดตามของเรามากขึ้น

โดยสามารถดูเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้เข้าใจว่ากิจกรรมหรือคอนเทนต์แบบใดถูกใจลูกค้าเรามากที่สุด

ข้อมูลดังกล่าว สามารถดูเป็นระยะเวลา 7 วัน, 30 วัน, หรือตามกำหนดได้และสามารถดาวน์โหลดเป็น CSV เพื่อนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีกด้วย

วิธีการข้อมูลเชิงลึกบนคอมพิวเตอร์


1. เข้าไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz (LINE Official Account Manager)
*แนะนำให้ใช้ Google Chrome

2. คลิก ‘ข้อมูลเชิงลึก’ เพื่อเข้าสู่หน้าผลสรุปข้อมูลเชิงลึก


3. เเถบเมนูด้านซ้ายจะเเบ่งข้อมูลเชิงลึกตามฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น เพื่อน, โปรไฟล์,ข้อความ, บรอดแคสต์, แชท, เครื่องมือต่าง ๆ
โดยหน้าแรกจะแสดงข้อมูสรูปภาพรวม เช่น ข้อความ, เพื่อน, ไทม์ไลน์, แชท


ข้อมูลเชิงลึก : เพื่อน
แสดงข้อมูลจำนวนเพื่อนของบัญชีทางการของเรา แบ่งเป็น
เพิ่มเพื่อน : จำนวนเพื่อนทั้งหมด นับรวมทาร์เก็ตรีช, Inactive , และบล็อค
ทาร์เก็ตรีช : จำนวนเพื่อนที่ยัง Active และสามารถรับบรอดแคสต์หรือข้อความต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
จำนวนนี้จะใช้คำนวณข้อความบรอดแคสต์ที่ส่งในแต่ละครั้งด้วย
บล็อค : จำนวนเพื่อนที่บล็อคบัญชีทางการของเรา
สามารถดูรายละเอียดตามช่วงเวลาในตารางด้านล่าง
นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลคุณสมบัติของเพื่อนตามเพศ, อายุ, พื้นที่ใช้งาน และรูปแบบการเพิ่ม
เพื่อนได้ด้วย


ข้อมูลเชิงลึก : โปรไฟล์
แสดงข้อมูล เพจวิว และ จำนวนผู้ใช้แบบไม่นับซ้ำ สามารถดูรายละเอียดตามช่วงเวลาในตารางด้านล่าง


ข้อมูลเชิงลึก : ข้อความ
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความประเภทต่าง ๆ ที่ส่ง ได้แก่
รวม (ข้อความทั้งหมด) : สถิติรวมทุกข้อความ
บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งให้เพื่อนทั้งหมด
บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งให้เพื่อนแบบระบุเป้าหมาย
สเต็ปเมสเสจ : สถิติของข้อความในสเต็ปเมสเสจที่ส่ง
ข้อความอัตโนมัติ : สถิติของข้อความอัตโนมัติที่ส่ง
ทักทาย : สถิติของข้อความทักทายเพื่อนใหม่
แชท : สถิติของแชทแบบเมนวลที่ส่ง
Push : สถิติของบรอดแคสต์แบบ Push API
Multicast : สถิติของบรอดแคสต์แบบ Multicast AP


ข้อมูลเชิงลึก : บรอดแคสต์
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละบรอดแคสต์ที่ส่ง และสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดแต่ละบรอดแคสต์เพิ่มเติมได้
วันส่ง : วันที่บรอดแคสต์ถูกส่ง
ข้อความ : แสดงตัวอย่างข้อความ กรณีที่มีการเลือกขั้นสูงจะแสดง ‘จำนวน’ กรณีบรอดแคส์แบบ
ระบุจำนวน, ‘A/B Test’ กรณีบรอดแคสต์แบบ A/B Test
ส่ง : จำนวนผู้ใช้ที่บรอดแคสต์ส่งถึง
เปิด : จำนวนผู้ใช้ที่เข้าไปในห้องแชทแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมา แต่ไม่รวมผู้ใช้ที่เปลี่ยนสถานะ
ข้อความเป็น “อ่านแล้ว” โดยไม่ได้เข้าไปในห้องแชท
ผู้ใช้ที่คลิก : จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ในข้อความ
ผู้ใช้ที่เริ่มดู : จำนวนผู้ใช้ที่เปิดวิดีโอหรือคลิปเสียงในข้อความ
ผู้ใช้ที่ดูจนจบ : จำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโอหรือฟังคลิปเสียงในข้อความจนจบ
อัตราการเปิดอ่าน : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนการเปิดอ่านหารด้วยจำนวนข้อความที่ส่ง
อัตราการคลิก : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่คลิกหารด้วยจำนวนการเปิดอ่าน
อัตราการเปิดดูวิดีโอ : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่เปิดดูวิดีโอหารด้วยจำนวนการเปิดอ่าน
อัตราการดูวิดีโอจนจบ : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโอจนจบหารด้วยจำนวนการเปิดอ่าน
ผู้ใช้ที่มีคอนเวอร์ชัน : จำนวนผู้ใช้ที่มีคอนเวอร์ชันจากการคลิกลิงก์สุดท้ายในข้อความที่ส่ง (คอนเว
อรชันในที่นี่ หมายถึงการคลิกลิงก์สุดท้ายและมีคอนเวอร์ชัน)
อัตรคอนเวอร์ชัน : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนผู้ใช้ที่มีคอนเวอร์ชันหารด้วยจำนวนผู้ใช้ที่คลิก


เมื่อคลิกดูรายละเอียด จะแสดงรายละเอียดย่อยต่าง ๆ ของบรอดแคสต์นั้น
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละบรอดแคสต์ที่ส่ง และสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดแต่ละบรอดแคสต์เพิ่มเติมได้
อิมเพรสชัน : จำนวนครั้งที่บอลลูนแสดงต่อผู้ใช้โดยสามารถดูลำดับการส่ง, รายละเอียดข้อความ,
ประเภทข้อความ, อิมเพรสชันของแต่ละข้อความ
คลิกลิงก์ : จำนวนคลิกลิงก์ของบรอดแคสต์โดยสามารถดู URL , ลำดับการส่ง, จำนวนอิมเพรส
ชันแต่ละข้อความ, จำนวนครั้งที่กดคลิกลิงก์, อัตราการคลิก, จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์
* สามารถกดดูได้เฉพาะบรอดแคสต์ที่มีลิงก์และมีผู้ใช้ดูมากกว่า 20 คน
วิดีโอ & เสียง : จำนวนการดูของวิดีโอหรือข้อความเสียง โดยสามารถดูข้อความ, ลำดับการส่ง, จำ
นวนอิมเพรสชัน, และจำนวนการดูตาม % การดูได้แก่ จำนวนครั้งการดู, สัดส่วน, จำนวนผู้ใช้ที่ดู
* สามารถกดดูได้เฉพาะบรอดแคสต์ที่มีวิดีโอหรือข้อความเสียงและมีผู้ใช้ดูมากกว่า 20 คน
ดูข้อมูลเชิงลึกการ์ดเมสเสจ : จำนวนการดูของการ์ดเมสเสจ โดยสามารถดูจำนวนการ์ด, อิมเพรส
ชัน, ป้ายแอ็กชัน, ประเภทแอ็กชัน, จำนวนคลิก
* สามารถกดดูได้เฉพาะบรอดแคสต์ที่มีการ์ดแมสเสจเท่านั้น


เมื่อคลิกดูรายละเอียดบรอดแคสแบบ A/B Test
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละตัวแปร และสามารถคลิก ‘ส่ง’ บรอดแคสต์ที่ต้องการไปยังผู้ใช้ที่ยังเหลืออยู่ได้
คำอธิบาย : อธิบายข้อมูลของบรอดแคสต์เช่น ส่งไปยังผู้รับหมดแล้ว หรือ แสดงระยะเวลาของการ
ส่งข้อความ
เป้าหมาย : จำนวนเป้าหมายที่ส่งไป
ต่อตัวแปร : จำนวนเป้าหมายต่อตัวแปร
ผู้ใช้ที่เหลือ : จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ได้รับข้อความ
ชื่อตัวแปร : ชื่อตัวแปร
ส่ง : จำนวนผู้ใช้ที่บรอดแคสต์ส่งถึง
เปิด : จำนวนผู้ใช้ที่เปิด
ผู้ใช้ที่คลิก : จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์


ข้อมูลเชิงลึก : สเต็ปเมสเสจ
แสดงข้อมูลสถิติของสเต็ปเมสเสจตามช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่
จำนวนข้อความที่ส่ง : จำนวนข้อความทั้งหมดที่ส่งด้วยสเต็ปเมสเสจในช่วงเวลาที่เลือก
จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นสเต็ปเมสเสจ : จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นให้สเต็ปเมสเสจเริ่มทำงานตามเงื่อนไขใน
ช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งผู้ใช้ 1 คน สามารถกระตุ้นได้หลายครั้ง
จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจครบถ้วน : จำนวนของผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจอย่างครบถ้วนตาม
ที่กำหนด
ชื่อ : ชื่อสเต็ปเมสเสจ
เงื่อนไขการเริ่มทำงาน : เงื่อนไขการสร้างสเต็ปเมสเสจ เช่น รูปแบบการเพิ่มเพื่อน
สถานะ : สถานะของสเต็ปเมสเสจ
จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นสเต็ปเมสเสจ : จำนวนผู้ใช้ที่กระตุ้นให้สเต็ปเมสเสจนั้น ๆ เริ่มทำงานตาม
เงื่อนไขในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งผู้ใช้ 1 คน สามารถกระตุ้นได้หลายครั้ง
จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจครบถ้วน : จำนวนของผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจนั้น ๆ อย่างครบ
ถ้วนตามที่กำหนด
อัตราการได้รับเสต็ปเมสเสจครบถ้วน : ค่าที่ได้จากการนำจำนวนการกระตุ้นสเต็ปเมสเสจหารด้วย
จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับสเต็ปเมสเสจครบถ้วน


ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับแบบแมนวล
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับแบบแมนวล
แอคทีฟแชท : จำนวนห้องแชทที่มีการติดต่อในแต่ละวันจะถูกนำมาคำนวณตามระยะเวลาที่กำหนด
ข้อความที่ได้รับ : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ได้รับ
ข้อความที่ส่ง : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ส่ง


ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับอัตโนมัติ
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับอัตโนมัติโดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละข้อความอัตโนมัติได้
ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ : จำนวนข้อความอัตโนมัติที่ส่ง


ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - โพสต์
แสดงข้อมูลสถิติของไทม์ไลน์ที่โพสต์ตามระยะเวลาที่ตั้งใว้โดยสามารถดูรายละเอียดคอมเม้นต์ของแต่ละโพสต์ได้ด้วย
วันโพสต์ : วันที่โพสต์ไทม์ไลน์
ข้อความ : ข้อความที่โพสต์
อิมเพรสชัน : จำนวนครั้งของการแสดงโพสต์ไทม์ไลน์ซึ่งรวมถึงการแสดงโพสต์นอกเหนือจากบน
ไทม์ไลน์และ Explore ด้วย
คลิก : จำนวนคลิก
ติดตาม : จำนวนติดตาม
ถูกใจ : จำนวนผู้ใช้ที่กดถูกใจ
ความคิดเห็น : จำนวนความคิดเห็น
แชร์ : จำนวนครั้งที่โพสต์ถูกแชร์


ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - ผู้ติดตาม
แสดงข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดตามบัญชีทางการของคุณ
ผู้ติดตาม : จำนวนผู้ใช้ที่สามารถดูโพสต์บนไทม์ไลน์ของบัญชีทางการได้ผู้ติดตามจะมีจำนวนเพิ่ม
ขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการหรือมีผู้ติดตามไทม์ไลน์เพิ่มขึ้น


ข้อมูลเชิงลึก : คูปอง
แสดงข้อมูลสถิติคูปองทั้งหมดที่มีโดยสามารถคลิกที่คูปองนั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น
จำนวนผู้ใช้ที่ถูคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่รับคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่ใช้คูปอง, จำนวนเพจวิว
ชื่อ : ชื่อคูปอง
อายุใช้งาน : อายุหรือระยะเวลาใช้งานคูปอง
สถานะ : สถานะคูปอง ได้แก่ ‘กำลังใช้’ สำหรับคูปองที่กำลังใช้งานได้อยู่ หรือ ‘หมดอายุ’ สำหรับ
คูปองที่หมดอายุใช้งานแล้ว


ข้อมูลเชิงลึก : บัตรสะสมแต้ม
แสดงข้อมูลภาพรวมของบัตรสะสมแต้ม และรายละเอียดแจกแจงการรับแต้ม

วิธีการใช้งานข้อมูลเชิงลึกบนแอปพลิเคชัน


1. คลิก ‘ข้อมูลเชิงลึก’ หรือไอคอนรูปกราฟ


2. เลือกหัวข้อเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกตามฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น เพื่อน, โปรไฟล์, ข้อความ,บรอดแคสต์, แชท, เครื่องมือต่าง ๆข้อมูลเชิงลึก : เพื่อน
แสดงข้อมูลจำนวนเพื่อนของบัญชีทางการของเรา แบ่งเป็น
เพิ่มเพื่อน : จำนวนเพื่อนทั้งหมด นับรวมทาร์เก็ตรีช, Inactive, และบล็อค
ทาร์เก็ตรีช : จำนวนเพื่อนที่ยัง Active และสามารถรับบรอดแคสต์หรือข้อความต่าง ๆ ได้ซึ่ง
จำนวนนี้จะใช้คำนวณข้อความบรอดแคสต์ที่ส่งในแต่ละครั้งด้วย
บล็อค : จำนวนเพื่อนที่บล็อคบัญชีทางการของเรา
สามารถดูรายละเอียดตามช่วงเวลาในตารางด้านล่าง

นอกจากนี้สามารถดูข้อมูลคุณสมบัติของเพื่อนตามเพศ, อายุ, พื้นที่ใช้งาน และรูปแบบการเพิ่ม
เพื่อนได้ด้วย

ข้อมูลเชิงลึก : โปรไฟล์
แสดงข้อมูล เพจวิว และ จำนวนผู้ใช้แบบไม่นับซ้ำ สามารถดูรายละเอียดตามช่วงเวลาในตารางด้านล่าง


ข้อมูลเชิงลึก : ข้อความ
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความประเภทต่าง ๆ ที่ส่ง ได้แก่
รวม (ข้อความทั้งหมด) : สถิติรวมทุกข้อความ
บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งให้เพื่อนทั้งหมด
บรอดแคสต์ (เพื่อนทั้งหมด) : สถิติของบรอดแคสต์ที่ส่งให้เพื่อนแบบระบุเป้าหมาย
สเต็ปเมสเสจ : สถิติของข้อความในสเต็ปเมสเสจที่ส่ง
ข้อความอัตโนมัติ : สถิติของข้อความอัตโนมัติที่ส่ง
ทักทาย : สถิติของข้อความทักทายเพื่อนใหม่
แชท : สถิติของแชทแบบเมนวลที่ส่ง
Push : สถิติของบรอดแคสต์แบบ Push API
Multicast : สถิติของบรอดแคสต์แบบ Multicast API


ข้อมูลเชิงลึก : บรอดแคสต์
แสดงข้อมูลสถิติของแต่ละบรอดแคสต์ที่ส่ง และสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดแต่ละบรอดแคสต์เพิ่ม
เติมได้
วันส่ง : วันที่บรอดแคสต์ถูกส่ง
ข้อความ : แสดงตัวอย่างข้อความ กรณีที่มีการเลือกขั้นสูงจะแสดง ‘จำนวน’ กรณีบรอดแคส์แบบ
ระบุจำนวน, ‘A/B Test’ กรณีบรอดแคสต์แบบ A/B Test
บรอดแคสต์ : จำนวนผู้ใช้ที่บรอดแคสต์ส่งถึง
เปิด : จำนวนผู้ใช้ที่เข้าไปในห้องแชทแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมา แต่ไม่รวมผู้ใช้ที่เปลี่ยนสถานะ
ข้อความเป็น “อ่านแล้ว” โดยไม่ได้เข้าไปในห้องแชท
ผู้ใช้ที่คลิก : จำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ในข้อความ
ผู้ใช้ที่เริ่มดู : จำนวนผู้ใช้ที่เปิดวิดีโอหรือคลิปเสียงในข้อความ
ผู้ใช้ที่ดูจนจบ : จำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโอหรือฟังคลิปเสียงในข้อความจนจบ
* ดูรายละเอียดอื่น ๆ ต้องดูบนคอมพิวเตอร์


ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับแบบแมนวล
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับแบบแมนวล
แอคทีฟแชท : จำนวนห้องแชทที่มีการติดต่อในแต่ละวันจะถูกนำมาคำนวณตามระยะเวลาที่กำหนด
ข้อความที่ได้รับ : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ได้รับ
ข้อความที่ส่ง : จำนวนข้อความแบบแมนวลที่ส่ง


ข้อมูลเชิงลึก : แชท - ตอบกลับอัตโนมัติ
แสดงข้อมูลสถิติของข้อความตอบกลับอัตโนมัติโดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละข้อความอัตโนมัติได้
ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ : จำนวนข้อความอัตโนมัติที่ส่ง


ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - โพสต์
แสดงข้อมูลสถิติของไทม์ไลน์ที่โพสต์ตามระยะเวลาที่ตั้งใว้โดยสามารถดูรายละเอียดคอมเม้นต์ของ
แต่ละโพสต์ได้ด้วย
วันโพสต์ : วันที่โพสต์ไทม์ไลน์
ข้อความ : ข้อความที่โพสต์
อิมเพรสชัน : จำนวนครั้งของการแสดงโพสต์ไทม์ไลน์ซึ่งรวมถึงการแสดงโพสต์นอกเหนือจากบน
ไทม์ไลน์และ Explore ด้วย
คลิก : จำนวนคลิก
ดูวิดีโอ (อย่างน้อย 3 วินาที) : จำนวนผู้ใช้ที่ดูวิดีโออย่างน้อย 3 วินาที
ถูกใจ : จำนวนผู้ใช้ที่กดถูกใจ
ความคิดเห็น : จำนวนความคิดเห็น
* ดูรายละเอียดอื่น ๆ ต้องดูบนคอมพิวเตอร์


ข้อมูลเชิงลึก : ไทม์ไลน์ - ผู้ติดตาม
แสดงข้อมูลสถิติจำนวนผู้ติดตามบัญชีทางการของคุณ
ผู้ติดตาม : จำนวนผู้ใช้ที่สามารถดูโพสต์บนไทม์ไลน์ของบัญชีทางการได้ผู้ติดตามจะมีจำนวนเพิ่ม
ขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการหรือมีผู้ติดตามไทม์ไลน์เพิ่มขึ้น


ข้อมูลเชิงลึก : คูปอง
แสดงข้อมูลสถิติคูปองทั้งหมดที่มีโดยสามารถคลิกที่คูปองนั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น
จำนวนผู้ใช้ที่ถูคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่รับคูปอง, จำนวนผู้ใช้ที่ใช้คูปอง, จำนวนเพจวิว
ชื่อ : ชื่อคูปอง
อายุใช้งาน : อายุหรือระยะเวลาใช้งานคูปอง
Tag : Tag บอกสถานะคูปอง ได้แก่ ‘กำลังใช้’ สำหรับคูปองที่กำลังใช้งานได้อยู่ หรือ ‘หมดอายุ’
สำหรับคูปองที่หมดอายุใช้งานแล้ว


ข้อมูลเชิงลึก : บัตรสะสมแต้ม
แสดงข้อมูลภาพรวมของบัตรสะสมแต้ม และรายละเอียดแจกแจงการรับแต้ม


เพิ่มความสามารถด้วย API


เพิ่มความสามารถด้วย API


LINE Official Account เพิ่มความสามารถให้บัญชีทางการของคุณด้วย Messaging API ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาออกแบบการโต้ตอบกับลูกค้าให้มีความหลากหลาย และสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านที่ร้านค้าใช้งานอยู่ เช่น การจองคิว การจองโต๊ะ หรือการส่งใบเสร็จสรุปยอดสินค้า เป็นต้น
กรณีที่ร้านค้าหรือบริษัทไม่มีนักพัฒนา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Developer และ LINE Agency Partner ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://developers.line.biz/

วิธีการเปิดใช้งานAPI


1. เข้าไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz (LINE Official Account Manager)
*แนะนำให้ใช้ Google Chrome

2. คลิก 'ตั้งค่า'


3. คลิก ‘Messaging API’ เพื่อตั้งค่าใช้งาน
คลิก ‘ใช้ Messaging API’ และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
* ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคลิก
https://developers.line.biz/en/services/messaging-api/


แบบสอบถาม Survey


เเบบสอบถาม Survey


สามารถสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ติดตามบัญชีทางการของเราตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมแนบของรางวัลที่จะทำให้ลูกค้าให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลคุณสมบัติเช่น เพศ อายุและพื้นที่ได้อีกด้วย

วิธีสร้างแบบสอบถาม


1. เข้าไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz (LINE Official Account Manager)
*แนะนำให้ใช้ Google Chrome

2. คลิก ‘เครื่องมือ’ จากนั้นคลิก ‘แบบสอบถาม’


3. คลิก ‘สร้างใหม่’ เพื่อตั้งค่าใช้งาน


4. กรอกข้อมูล ‘แบบสอบถาม’ จากนั้นคลิก ‘ต่อไป’
กรอกข้อมูลค่าเบื้องต้น, หน้าแนะนำแบบสอบถาม, และหน้าของขวัญสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม


ชื่อแบบสอบถาม : ชื่อแบบสอบถาม
ช่วงทำแบบสอบถาม : ตั้งเวลาวันเริ่มและวันสิ้นสุดสำหรับทำแบบสอบถาม
รูปหลัก : รูปของแบบสอบถามที่แสดงในห้องแชท
คำอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถาม : ใสคำอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ระบุเพื่อนที่สามารถตอบแบบสอบถาม ‘เพื่อนเท่านั้น’ สำหรับเฉพาะเพื่อน
บัญชีทางการของเรา หรือ ‘ผู้ใช้ LINE ทั้งหมด’ สำหรับให้ผู้ใช้ LINE ทุกคน
ไอคอน : รูปไอคอนแบบสอบถาม
รูปหน้าแรก : รูปที่แสดงในหน้าแรกของแบบสอบถาม
ติดต่อสอบถาม : แสดงข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถาม เช่น ชื่อบริษัท, หมายเลขโทรศัพท์
ความยินยอมจากผู้ใช้ : ระบุข้อความเพื่อขอให้ผู้ใช้แสดงความยินยอมต่อข้อกำหนดการใช้บริการที่
ระบุไว้ก่อนแบบสอบถาม โดยสามารถระบุเว็บไซต์หรือข้อความ
ของขวัญสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม : เลือกคูปองเพื่อส่งเป็นของขวัญให้กับผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อความขอบคุณ : ข้อความขอบคุณโดยจะแสดงหลังจากผู้ใช้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อย


5. กรอกข้อมูล ‘คำถาม’ จากนั้นคลิก ‘บันทึก’
ตั้งค่าคำถามคุณสมบัติผู้ใช้หรือแบบกำหนดเอง โดยสามารถคลิก ‘บันทึกร่าง’ เพื่อบันทึกร่างสำหรับแก้ไขในภายหน้า


เพศ : สอบถามเพศ โดยเพิ่มตัวเลือกต่อไปด้วยการกด Enter
อายุ : สอบถามอายุโดยเพิ่มตัวเลือกต่อไปด้วยการกด Enter
พื้นที่ : สอบถามพื้นที่ โดยเพิ่มตัวเลือกต่อไปด้วยการกด Enter


คำถามแบบกำหนดเอง : ตั้งค่าคำถามตามตัองการ สูงสุด 7 คำถาม โดยรองรับคำถาม 3 รูป
แบบ ได้แก่ คำตอบแบบอิสระ, คำตอบบแบบเลือกข้อเดียว, และคำตอบแบบเลือกหลายข้อ

Was this helpful?
{{ messageFromTheServer.text }}

Related Content