วิธีการสร้าง Card-based Message

วิธีการสร้าง Card-based Message

Was this helpful?
{{ messageFromTheServer.text }}

Related Content

วิธีการทำ Rich Menu

วิธีการสร้าง Coupon