Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners

Help Center - Business Manager

{{ searchErrorMessage.text }}
{{ tab }}
{{ selectedContent.tab }}
{{ b.text }}

{{ selectedContent.tab }}

Business Manager
รู้จัก Business Manager
มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหรือไม่
วิธีล็อกอินเข้าใช้งาน
LINE Business ID คืออะไร
องค์กร
องค์กรคืออะไร
สร้างองค์กรหลายองค์กรได้หรือไม่
วิธีสร้างองค์กร
ลบองค์กรได้หรือไม่
ลบองค์กรไม่ได้
ผู้ใช้
วิธีเชิญผู้ใช้เข้าองค์กร
ความแตกต่างของสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละประเภท
ระบบแจ้งว่าลิงก์เชิญไม่ถูกต้อง
สามารถลบผู้ใช้ได้หรือไม่
เปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้ได้หรือไม่
ลิงก์และแชร์แหล่งข้อมูลกับ LINE Official Account และ LINE Ads Platform
ประเภทบัญชีที่สามารถลิงก์กับองค์กรได้
สามารถลิงก์กับหลายบัญชีพร้อมกันในครั้งเดียวได้หรือไม่
ยกเลิกการลิงก์บัญชีได้หรือไม่
แหล่งข้อมูลคืออะไร
สามารถเลือกแชร์เฉพาะแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้หรือไม่
หยุดแชร์แหล่งข้อมูลได้หรือไม่
วิธีนำข้อมูลที่แชร์มาใช้ในการบรอดแคสต์ข้อความหรือเผยแพร่โฆษณา
วิธีลิงก์บัญชี LINE Ads Platform กับองค์กร
วิธีตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลที่แชร์ไปยัง LINE Ads Platform
วิธีลิงก์บัญชี LINE Official Account กับองค์กร
วิธีอนุมัติการลิงก์บัญชี LINE Ads Platform
วิธีอนุมัติเมื่อเปลี่ยนองค์กรปลายทางการลิงก์ของบัญชี LINE Ads Platform
วิธีอนุมัติการลิงก์บัญชี LINE Official Account
วิธีอนุมัติเมื่อเปลี่ยนองค์กรปลายทางการลิงก์ของบัญชี LINE Official Account
สร้างแหล่งข้อมูล
วิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง
หลังเปิดใช้คูปองแล้วสามารถแก้เนื้อหาของคูปองได้หรือไม่
อื่นๆ
วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง
ใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้หรือไม่
ใครควรเป็นเจ้าของบัญชี Business Manager
Audience match ของ LINE Official Account จะหายไปหรือไม่เมื่อ Business Manager เปิดให้บริการ
การลิงก์บัญชี Business Manager จากหน้าจอแอดมินของ LINE Official Account ต้องดำเนินการทีละบัญชี แม้เป็นร้านสาขาที่มีบัญชีจำนวนหลายร้อยบัญชีใช่หรือไม่
การใช้งาน Business Manager ส่งผลให้นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
เจ้าของบัญชีสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะเริ่มใช้งาน Business Manager ได้ใช่หรือไม่
หน้าจออนุมัติแสดงทั้ง ID และชื่อของบัญชีใช่หรือไม่ (หากแสดงเพียง ID อย่างเดียวอาจทำให้อนุมัติผิดบัญชีได้)
LINE ขออนุญาตจากผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เจ้าของบัญชี Business Manager ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมเองด้วยหรือไม่
Business Manager Manual

Business Manager คือ แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูล (Data Utilization Platform) ภายในและภายนอกจาก LINE


ฟังก์ชันหลักของ Business Manager มี 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. แชร์กลุ่มเป้าหมายและ LINE Tag ระหว่างระบบบริการต่าง ๆ เช่น LINE Official Account, LINE Ads Platform

2. สร้างกลุ่มเป้าหมายและ LINE Tag

Business Manager ไม่มีค่าบริการแต่อย่างใด

แต่ LINE Ads Platform และ LINE Official Account มีค่าบริการตามแพ็คเกจที่คุณใช้งาน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ของ LINE Ads Platform และ LINE Official Account

ถ้าหากคุณยังไม่ได้ส่งคำขอใช้งาน กรุณาติดต่อที่ปรึกษา LINE หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ที่ปรึกษาติดต่อกลับที่ https://lineforbusiness.com/th/contact


คุณสามารถล็อกอินเข้าใช้งาน​ Business Manager ผ่านทางเว็บไซต์

1. เข้าหน้าจอการจัดการ https://business.line.biz/

2. ล็อกอินด้วยบัญชี LINE หรือ บัญชีธุรกิจ (LINE Business ID)​


LINE Business ID คือ ระบบการยืนยันตัวตนที่สามารถล็อกอินบริการต่าง ๆ ของ LINE สำหรับนักธุรกิจและนักพัฒนาได้ด้วย ID เดียวกัน

คุณสามารถล็อกอินเข้า LINE Business ID ได้ด้วยบัญชี LINE หรือบัญชีธุรกิจ (ล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรส)

องค์กร คือ หน่วยงานภายใต้โครงสร้างของ Business Manager

คุณสามารถสร้างองค์กรได้ตามจำนวนที่ต้องการ แต่นิติบุคคล 1 บริษัท (หรือเจ้าของธุรกิจส่วนบุคคล 1 ท่าน) สามารถรับรององค์กรได้เพียง 1 องค์กรเท่านั้น

คุณสามารถสร้างองค์กรได้ตามจำนวนที่ต้องการ แต่นิติบุคคล 1 บริษัท (หรือเจ้าของธุรกิจส่วนบุคคล 1 ท่าน) สามารถรับรององค์กรได้เพียง 1 องค์กรเท่านั้น

องค์กรจำเป็นต้องถูกสร้าง เพื่อสามารถเข้าใช้งาน Business Manager ได้


คุณสามารถสร้างองค์กรได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. คลิกที่ "สร้างองค์กร" ในหน้าแสดงรายการองค์กร

2. เลือกประเทศที่ใช้งาน และกรอกชื่อองค์กรตามต้องการ > คลิกที่ "สร้างใหม่"


*ชื่อองค์กร จำเป็นต้องเป็นชื่อบริษัทตามเอกสารจดทะเบียน

คุณสามารถลบองค์กรได้ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. เลือกองค์กรที่ต้องการลบ

2. คลิกที่ "ตั้งค่า" > "ลบองค์กร"

3. ตรวจสอบข้อควรทราบ > คลิกที่ "ลบองค์กร"


*แอดมินขององค์กรเท่านั้นที่สามารถลบองค์กรได้

คุณต้องดำเนินการตามด้านล่างนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถลบองค์กรได้


- ลบหรือเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่มีทั้งหมดไปลิงก์กับองค์กรอื่น (แหล่งข้อมูลหมายรวมถึง บัญชี LINE Official Account, บัญชี LINE Ads Platform, LINE Tag, กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด)

- ยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรที่ต้องการลบกับองค์กรอื่นบน Business Manager


*แอดมินขององค์กรเท่านั้นที่สามารถลบองค์กรได้

คุณสามารถเชิญผู้ใช้มาดูแลองค์กรได้หลายคน ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. คลิกที่ "ผู้ใช้"

2. คลิกที่ "เชิญผู้ใช้"

3. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการมอบ แล้วคลิกสร้างลิงก์ (URL) เชิญ

4. ส่งลิงก์ (URL) เชิญให้ผู้ใช้ที่คุณต้องการเชิญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล

5. ให้ผู้ใช้ที่ได้รับการเชิญเปิดหน้าล็อกอินจากลิงก์ (URL) เชิญ แล้วล็อกอินด้วยบัญชี LINE หรือ บัญชีธุรกิจ (LINE Business ID เพื่อล็อกอินเข้า Business Manager


*ลิงก์ (URL) เชิญมีระยะการใช้งาน 72 ชั่วโมงหลังจากการสร้าง

Business Manager มีสิทธิ์ผู้ใช้ 4 ประเภท ได้แก่


1. แอดมิน

สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน เช่น ลบองค์กร, เปลี่ยนชื่อองค์กร, จัดการผู้ใช้, อนุมัติการลิงก์กับบัญชีประเภทต่าง ๆ (LINE Official Account, LINE Ads Platform), จัดการแหล่งข้อมูล, ตั้งค่าต่างๆ


2. ผู้ดำเนินงาน

สามารถจัดการแหล่งข้อมูลและบัญชีได้


3. ผู้ดำเนินงาน (ข้อมูลเท่านั้น)

สามารถสร้างและจัดการกลุ่มเป้าหมายและ LINE Tag บน Business Manager ได้ แต่ไม่สามารถอนุมัติการลิงก์กับบัญชีประเภทต่างๆ และดูรายการบัญชีที่ลิงก์อยู่ได้


4. ผู้ใช้ (ดูเท่านั้น)

สามารถดูองค์กร, บัญชีประเภทต่างๆ, แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมระหว่างบัญชีอยู่ได้

กรณีที่ระบบแจ้งว่าลิงก์เชิญไม่ถูกต้องอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้


- ลิงก์เชิญดังกล่าวถูกสร้างนานเกิน 72 ชั่วโมง

- มีการอนุมัติหรือปฏิเสธในหน้าการเชิญแล้ว

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แอดมินสามารถลบผู้ใช้อื่นที่มีสิทธิ์ผู้ดำเนินงาน, ผู้ดำเนินงาน (ข้อมูลเท่านั้น), ผู้ใช้ (ดูเท่านั้น) ได้

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แอดมินสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้อื่นที่มีสิทธิ์ผู้ดำเนินงาน, ผู้ดำเนินงาน (ข้อมูลเท่านั้น), ผู้ใช้ (ข้อมูลเท่านั้น) ได้

คุณสามารถลิงก์องค์กรกับบัญชี LINE Official Account หรือ บัญชี LINE Ads Platform ได้


* องค์กรแต่ละองค์กร สามารถลิงก์ได้เฉพาะกับบัญชี LINE Official Account และ LINE Ads Platform ที่ทำสัญญาในนามนิติบุคคลเดียวกันเท่านั้น

* ประเภทของบัญชี LINE Official Account ที่สามารถลิงก์กับ Business Manager ได้คือบัญชีรับรองและบัญชีพรีเมียมเท่านั้น

ไม่สามารถลิงก์บัญชี LINE Official Account หรือ บัญชี LINE Ads Platform หลายบัญชีพร้อมกันในครั้งเดียวได้

หากลิงก์บัญชี LINE Official Account หรือ บัญชี LINE Ads Platform ไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการลิงก์ได้

แหล่งข้อมูล คือคำเรียกรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถจัดการ, สร้าง, แชร์ได้จาก Business Manager เช่น กลุ่มเป้าหมาย, LINE Tag เป็นต้น

คุณสามารถแชร์เฉพาะแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้ โดยคลิกที่ "เพิ่มแหล่งข้อมูล" > เลือกข้อมูลที่ต้องการแชร์ > คลิกที่ "เพิ่มแหล่งข้อมูล"

คุณสามารถหยุดแชร์แหล่งข้อมูลได้ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. คลิกที่ "LINE Official Account" หรือ "LINE Ads Platform" ที่มีบัญชีที่ต้องการหยุดแชร์แหล่งข้อมูล

2. คลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการหยุดแชร์แหล่งข้อมูล

3. คลิกที่ "ลบ" ที่อยู่ด้านขวาของแหล่งข้อมูลที่ต้องการหยุดแชร์

เมื่อแชร์แหล่งข้อมูลจาก Business Manager ไปยัง LINE Official Account หรือ LINE Ads Platform ระบบจะแสดงกลุ่มเป้าหมายที่แชร์ในหน้าจอจัดการของ LINE Official Account และ LINE Ads Platform ให้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในการตั้งค่าการบรอดแคสต์ข้อความหรือเผยแพร่โฆษณา

การลิงก์จะเสร็จสิ้นเมื่อกรอก ID องค์กรของ Business Manager ที่ต้องการลิงก์ในหน้าจอจัดการของ LINE Ads Platform และได้รับการอนุมัติจากฝั่ง Business Manager


คุณสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ล็อกอินเข้า หน้าจอจัดการของ LINE Ads Platform (https://admanager.line.biz/) > เลือกบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่ต้องการลิงก์ > ไปที่เมนู "ตั้งค่า" > "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โฆษณา"

2. คลิกที่ "แก้ไข" ในช่อง Business Manager ที่อยู่ด้านล่าง

3. กรอก ID องค์กรของ Business Manager ที่ต้องการลิงก์แล้วคลิกที่ "ใช้"

*ID องค์กรคือชุดตัวอักษร 13 หลักขึ้นต้นด้วย BM ที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายบนของหน้าจอจัดการของ Business Manager

4. ส่งอีเมลแนบลิงก์ (URL) สำหรับการขอลิงก์บัญชีที่ระบบออกให้แอดมินของ Business Manager

5. ให้แอดมินของ Business Manager คลิกที่ลิงก์ (URL) เพื่อไปยังหน้าจออนุมัติคำขอ

6. ให้แอดมินของ Business Manager คลิกที่ "ยอมรับ" ในหน้าจออนุมัติเพื่อลิงก์ LINE Ads Platform


*เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลิงก์ ระบบจะยังไม่แชร์แหล่งข้อมูลใดๆ ไปยัง LINE Ads Platform ที่ลิงก์ จนกว่าจะดำเนินการแชร์แหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

*กลุ่มเป้าหมายที่แชร์ไปยัง LINE Ads Manager โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Cross targeting) จะไม่สามารถแชร์กับ Business Manager

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลิงก์ ระบบจะยังไม่แชร์แหล่งข้อมูลใดๆ ไปยัง LINE Ads Platform ที่ลิงก์


คุณสามารถตรวจสอบ หรือ เปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลที่แชร์ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. คลิกที่ "LINE Ads Platform" บนแถบเมนูในหน้าจอจัดการของ Business Manager เพื่อเปิดรายการบัญชี LINE Ads Platform ที่ลิงก์เรียบร้อยแล้ว

2. เลือกชื่อบัญชี LINE Ads Platform เพื่อเปิดรายการแหล่งข้อมูล ที่แชร์กับบัญชี LINE Ads Platform ดังกล่าว

3. คลิกที่ "เพิ่มแหล่งข้อมูล" แล้วเลือกแหล่งข้อมูล เช่น กลุ่มเป้าหมาย, LINE Tag ที่ต้องการ

4. กรณีที่มีแหล่งข้อมูลที่ไม่ต้องการ กรุณาเลือกที่ "ลบ" เพื่อหยุดแชร์

การลิงก์จะเสร็จสิ้นเมื่อกรอก ID องค์กรของ Business Manager ในหน้าจอแอดมินของ LINE Official Account และได้รับการอนุมัติจากแอดมินของ Business Manager


คุณสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ LINE Official Account Manager (https://account.line.biz)

2. คลิกที่ "ตั้งค่า"

3. คลิกที่ "ลิงก์" ในหัวข้อองค์กร (Business Manager) ด้านล่างสุด

4. กรอก ID องค์กรของ Business Manager ที่ต้องการลิงก์แล้วคลิกที่ "ออกลิงก์"

*ID องค์กรคือชุดตัวอักษร 13 หลักขึ้นต้นด้วย BM ที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายบนของหน้าจอจัดการของ Business Manager

5. ส่งอีเมลแนบลิงก์ (URL) สำหรับขอลิงก์บัญชีที่ระบบออกให้แอดมินของ Business Manager

6. ให้แอดมินของ Business Manager คลิกที่ลิงก์ (URL) เพื่อไปยังหน้าจออนุมัติคำขอ

7. ให้แอดมินของ Business Manager คลิกที่ "ยอมรับ" ในหน้าจออนุมัติเพื่อลิงก์กับ LINE Official Account


*เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลิงก์ ระบบจะยังไม่แชร์แหล่งข้อมูลใดๆ ไปยัง LINE Official Account ที่ลิงก์ จนกว่าจะดำเนินการแชร์แหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

*กลุ่มเป้าหมายที่แชร์ไปยัง LINE Official Account โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Cross targeting) จะไม่สามารถแชร์กับ Business Manager

คุณสามารถอนุมัติการลิงก์บัญชี LINE Ads Platform กับองค์กร Business Manager ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. ให้แอดมิน LINE Ads Platform ส่งลิงก์ (URL) สำหรับขอลิงก์บัญชีผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล

2. เปิดหน้าจออนุมัติจากลิงก์ (URL)

3. ตรวจสอบชื่อและ ID ของบัญชี LINE Ads Platform แล้วคลิกที่ "อนุมัติ"


ข้อควรระวัง :

* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและ ID ของบัญชี LINE Ads Platform ให้ถี่ถ้วนก่อนอนุมัติ

* หากไม่แน่ใจ กรุณาสอบถามแอดมินของบัญชี LINE Ads Platform ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล

* หากได้รับคำขออนุมัติที่ไม่ทราบที่มา กรุณาอย่าอนุมัติโดยเด็ดขาด

ถ้าหากต้องการเปลี่ยนองค์กร Business Manager ที่ทำการลิงก์ LINE Ads Platform


คุณสามารถอนุมัติการลิงก์ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ให้แอดมิน LINE Ads Platform ส่งลิงก์ (URL) สำหรับขอลิงก์บัญชีผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล

2. เปิดหน้าจออนุมัติจากลิงก์ (URL)

3. ตรวจสอบชื่อและ ID ของบัญชี LINE Ads Platform แล้วคลิกที่ "อนุมัติ"


ข้อควรระวัง :

* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและ ID ของบัญชี LINE Ads Platform ให้ถี่ถ้วนก่อนอนุมัติ

* หากไม่แน่ใจ กรุณาสอบถามแอดมินของบัญชี LINE Ads Platform ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล

* หากได้รับคำขออนุมัติที่ไม่ทราบที่มา กรุณาอย่าอนุมัติโดยเด็ดขาด

คุณสามารถอนุมัติการลิงก์บัญชี LINE Official Account กับองค์กร Business Manager ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. ให้แอดมิน LINE Official Account ส่งลิงก์ (URL) สำหรับขอลิงก์บัญชีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล

2. เปิดหน้าจออนุมัติจากลิงก์ (URL)

3. ตรวจสอบชื่อและ ID ของบัญชี LINE Official Account (ระบบจะแสดงพรีเมียม ID หรือเบสิค ID) แล้วคลิกที่ "อนุมัติ"


ข้อควรระวัง :

* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและ ID ของบัญชี LINE Official Account ให้ถี่ถ้วนก่อนอนุมัติ

* หากไม่แน่ใจ กรุณาสอบถามแอดมินของบัญชี LINE Official Account ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล

* หากได้รับคำขออนุมัติที่ไม่ทราบที่มา กรุณาอย่าอนุมัติโดยเด็ดขาด

ถ้าหากต้องการเปลี่ยนองค์กร Business Manager ที่ทำการลิงก์ LINE Official Account


คุณสามารถอนุมัติการลิงก์ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ให้แอดมิน LINE Official Account ส่งลิงก์ (URL) สำหรับขอลิงก์บัญชีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล

2. เปิดหน้าจออนุมัติจากลิงก์ (URL)

3. ตรวจสอบชื่อและ ID ของบัญชี LINE Official Account (ระบบจะแสดงพรีเมียม ID หรือเบสิค ID) แล้วคลิกที่ "อนุมัติ"


ข้อควรระวัง :

* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและ ID ของบัญชี LINE Official Account ให้ถี่ถ้วนก่อนอนุมัติ

* หากไม่แน่ใจ กรุณาสอบถามแอดมินของบัญชี LINE Official Account ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล

* หากได้รับคำขออนุมัติที่ไม่ทราบที่มา กรุณาอย่าอนุมัติโดยเด็ดขาด

คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองบน Business Manager ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. คลิกที่ "กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง"

2. คลิกที่ "สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง" > เลือกประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้าง

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือก

คุณสามารถสร้าง LINE Tag ได้บน Business Manager ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. คลิกที่ "LINE Tag" บนแถบเมนู

2. คลิกที่ "สร้าง LINE Tag"

3. กรอกชื่อ LINE Tag ที่ต้องการสร้าง > คลิกที่ "สร้างใหม่"


คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของ LINE Tag ที่สร้างได้โดยคลิกที่ชื่อของ LINE Tag ในหน้ารายการ LINE Tag

Business Manager รองรับภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน (ตัวเต็ม), ภาษาไทย


คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. คลิกที่ชื่อของผู้ใช้ด้านขวาบน

2. คลิกที่ "ตั้งค่า"

3. คลิกที่ไอคอนแก้ไขที่หัวข้อภาษา

4. เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงแล้วคลิกที่ "เปลี่ยน"

Business Manager ไม่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ กรุณาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (PC)

ตัวแทนจากบริษัท หรือ ตัวแทนจากธุรกิจส่วนบุคคลที่ขอสมัครใช้งาน Business Manager ควรเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถใช้งานโดยการลิงก์บัญชี LINE Official Account และบัญชี LINE Ads Platform ให้อยู่ภายใต้การดูแล

ตัวแทนจากบริษัทสามารถเชิญตัวแทนเอเจนซี่มาเป็นผู้ใช้และมอบสิทธิ์ในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองได้

Audience match ของ LINE Official Account จะไม่หายไป

Audience match ของ LINE Official Account คือ การอัพโหลด IDFA หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ LINE Official Account แล้วใช้งานเฉพาะใน LINE Official Account จึงยังคงไว้ต่างหากเช่นเดิม

ใช่ จำเป็นต้องทำการลิงก์ทีละ 1 บัญชี

ข้อกำหนดการใช้บริการ Business Manager กำหนดขึ้นโดยการตรวจสอบทางกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้บริการของ LINE Ads Platform และ LINE Official Account ดังนั้น นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จึงไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

ใช่ ระบบจะไม่แชร์ข้อมูลเองโดยอัตโนมัติ

คุณต้องสร้างองค์กรใน Business Manager และลิงก์กับบัญชี LINE Official Account หรือบัญชี LINE Ads Platform ก่อน จึงจะสามารถใช้งานข้อมูลจากบัญชี LINE Official Account หรือบัญชี LINE Ads Platform ได้

หน้าจออนุมัติแสดงทั้ง ID และชื่อของบัญชี

ทั้งนี้ คุณต้องส่งลิงก์ (URL) ยืนยันสำหรับเปิดหน้าจออนุมัติ และติดต่อเพื่อขออนุมัติด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล

ผู้ลงโฆษณาและเอเจนซี่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการของ LINE Ads Platform และ LINE Official Account ตลอดจนข้อกำหนดของ Business Manager และต้องดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้ในหัวข้อจำเป็นตามข้อกำหนดการใช้บริการด้วยตนเอง


ตัวอย่าง: ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ลงโฆษณาหรือเอเจนซี่นำมาอัพโหลดเพื่อใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, IDFA ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้แล้ว

FAQร่วมเป็น Partnerติดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ LINE

© LINE Corporation ©