วิธีใช้ LINE Official Account

3. วิธีการสร้าง Greeting Message

Was this helpful?
{{ messageFromTheServer.text }}

Related Content

4. วิธีสร้าง Auto-Response Message

5. วิธีการใช้งาน AI Response Message